Projecten

Onderstaand een bloemlezing van de projecten waar Hans gedurende zijn carriére bij betrokken is geweest. Wilt u kennis nemen van zijn uitgebreide cv neem dan contact op via de button contact.


Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen
Werk: Realisatie projecten Kenniswerf gemeente Vlissingen
Functie: Civieltechnisch adviseur / projectleider


  Kernactiviteiten:
 • - planvorming tot goedgekeurd DO brengen
 • - contacten onderhouden met externe partijen
 • - toezicht houden op uitvoering DO
 • - ecologie (verplaatsing rugstreeppad)


Opdrachtgever: Nivel
Werk: Ingenieursbureau gemeente Breda (IBB)
Functie: Projectmanager voorbereiding en realisatie


  Kernactiviteiten:
 • - voorbereiding besteksrealisatie
 • - uitvoering bouw- en woonrijp werken
 • - uitvoering reconstructies en onderhoudswerken
 • - organisatie en leiden voorlichtingsavonden voor bewoners
 • - interne en externe contacten onderhouden (grondbedrijf,
  projectontwikkelaars etc.)


Opdrachtgever: Ingenieursbureau Oranjewoud BV
Werk: Realisatie projecten Scheldekwartier & Kenniswerf gemeente Vlissingen
Functie: Civieltechnisch adviseur / projectleider


  Kernactiviteiten:
 • - opstellen raamcontract voor ingenieursbureaus
 • - besteksvoorbereiding, aanbesteding en begeleiding
  uitvoering
 • - asbestsanering
 • - vraagbaak voor stedenbouwkundige, planeconoom en
  procesmanagers deelplannen m.b.t. civieltechnische
  aspecten
 • - voorbereiding sanering en ruiming explosieven en
  begeleiding uitvoering


Opdrachtgever: Fugro Ingenieursbureau BV
Directie: Vlietland Ziekenhuis en gemeente Schiedam
Werk: Realisatie buitenruimte nieuwe ziekenhuis en reconstructie Schiedamseweg en Hargalaan / Sportlaan
Functie: Projectleider / directievoerder


  Kernactiviteiten:
 • - besteksvoorbereiding reconstructie wegen en inrichting
  ziekenhuisterrein
 • - directievoering
 • - toepassen lichte ophoog materialen
 • - gedeeld opdrachtgeverschap Gemeente Schiedam/Vlietland
  Ziekenhuis, gescheiden financiële administratie


Opdrachtgever: Gemeente Boxtel
Werk: Realisatie infrastructurele voorzieningen en buitenruimte woonwijk "In Goede Aarde" te Boxtel
Functie: Projectleider


  Kernactiviteiten:
 • - Afronding civieltechnische inrichting woonwijk incl.
  speelplein en groene ruimten
 • - coördineren archeologische opgravingen
 • - samenwerking met bewonerscommissie inzake ontwerp en
    inrichting.


Opdrachtgever: Brunel
Werk: Realiseren infrastructurele onderhouds- en nieuwbouw werken
Functie: Interim manager infrastructuur bij het Havenschap Moerdijk


  Kernactiviteiten:
 • - optimaal ontwikkelen en uitvoeren van infrastructurele
  projecten
 • - implementatie en realisatie van projecten
 • - bewaken technische kwaliteit en financieel eindresultaat
  van nieuwbouw- renovatie- en reconstructieprojecten
  tijdens alle fasen van het project
 • - opstellen van projectvoorstellen, programma van eisen, het
  vervaardigen van (budget)ramingen en risico analyses
 • - aan- en uitbesteden van de besteksvoorbereiding,
  vooronderzoeken en het uiteindelijke uitvoeringswerk
 • - als opdrachtgever managen van het uitbestede werk in al
  zijn facetten
 • - het uitvoeren van contractmanagement; bewaken en
  beheren van bedrijfsrisico’s waaronder kosten aspecten
  (meer- / minderwerk) en overeengekomen voorwaarden
 • - zorg dragen voor adequate informatie voorziening, zowel
  financieel als in tijd, over voortgang van de projecten
  naar interne (marap / kwarap) en externe partijen


Werkgever: Vermeer Infrastructuur
Opdrachtgever: Basell
Directie: Tecnimont Milaan
Werk: Realisatie infrastructurele voorzieningen chemische plant Basell te Moerdijk


  Kernactiviteiten:
 • - realiseren rioleringssysteem, fire water, betonnen cable
  ducts, alle wegconstructies en een foliebassin voor
  bluswater
 • - technische en financiële bewaking van het uit te voeren
  werk
 • - aanleg interconnecting pipeway en wastewater leiding
 • - bewaking contract (Bill of Quantity)
 • - aansturen quantity surveyor
 • - werken zijn onder kwaliteitsborging gerealiseerd
 • - aanleveren testresultaten m.b.v. QA/QC protocollen


Werkgever: Vermeer Infrastructuur
Opdrachtgever: Havenschap Moerdijk
Directie: Arcadis
Werk: Aanleg kademuur t.b.v. multi modaal overslag punt


  Kernactiviteiten:
 • - gegund op basis van alternatieve besteksoplossing
 • - in den droge gebouwd door aanleg tijdelijke dijk
 • - machinaal straatwerk (40.000 m2)
 • - aanleg kraanbaan en spoorrails
 • - aanleg terreinriolering
 • - aanleg Ro-Ro faciliteit
 • - coördineren zusterbedrijven en onderaannemers


Werkgever: Interbeton
Opdrachtgever: Aramco
Directie: Fluor Daniël
Werk: Aanleg kademuur Tanajib, Saoedie Arabië


  Kernactiviteiten:
 • - bewaken en rapporteren van de wekelijkse voortgang
 • - aanvragen benodigde materialen m.b.t. directieleveringen
 • - kwaliteitscontrole van de grondaanvulling achter de
  damwand ( zand vervangingsmethode en Troxler
  dichtheidsmeter)
 • - controleren van de aangebrachte coating op damwanden en
  ankerstaven d.m.v. een gauge meter
 • - maken van het wekelijkse betonschema en controle van
  wapening en in te storten onderdelen
 • - vergaderingen met de opdrachtgever omtrent planning,
  voortgang en hoeveelheden
 • - technische berekeningen met betrekking tot damwanden,
  lasverbindingen en bekistingen
 • - assisteren van de landmeter


Werkgever: Intervac
Opdrachtgever: Gemeente Oss
Functie: Afdelingshoofd A.I. ‘Uitvoering groenvoorzieningen’


  Kernactiviteiten:
 • - dagelijkse leiding afdeling (20 FTE)
 • - verandermanagement naar interne, marktconform
  werkende, aannemerij
 • - lid (sector)managementteam
 • - lid onderzoeksteam inzake invoering PPS constructie voor
  wijk- en buurtbeheer